Endret: 6 okt 2019     Opprettet: 22 mai 2019

Skjeggkre - informasjon om Boligselskapets ansvar for skjeggkre

Boligselskapets ansvar for skjeggkre I følge den kinesiske kalender var 2018 hundens år, men 2018 har definitivt fremstått som skjeggkreets. Dette primitive insektet er nærmest umulig å bli kvitt når man først har fått det. I den forbindelse blir følgende spørsmål aktuelt: hvilket ansvar har egentlig boligselskapene for å bekjempe disse dyrene? Skjeggkreet, som gjerne omtales som sølvkreets robuste storebror, er angivelig blant de eldste insektene på jorden. Skjeggkreets hovednæringskilde er cellulose, noe som gjør at det kan leve på f.eks. et lite stykke dopapir i lang tid. Det rettslige grunnlaget for boligselskapets ansvar Flere har uttalt at det følger av skadedyrforskriften at boligselskapene har et ansvar for å bekjempe skjeggkre. Overtredelse av plikten er i så fall straffebelagt. Vi er av den oppfatning at skjeggkreets harmløshet på alle måter klart tilsier at det må anses å falle utenfor anvendelsesområdet til en forskrift som har til formål å bekjempe sykdom hos mennesker. Boligselskapet vil imidlertid uansett ha et ansvar for bekjempelsen ut fra de alminnelige regler om boligselskapets vedlikeholdsplikt. Men hva består dette ansvaret i sånn konkret? Bekjempelse Skjeggkre bekjempes i praksis gjennom støvsuging og limfeller. Gift ikke er anbefalt. Tettetiltak har angivelig ofte svært liten effekt, men kan være verdt et forsøk i bygg med støpte etasjeskiller; litt avhengig av konstruksjonen. Skjeggkreet trives best der hvor det er relativt varmt og vil følgelig foretrekke å oppholde seg inne i leilighetene heller enn på kalde og trekkfulle fellesarealer. Av disse grunner vil det praksis være seksjons- eller andelseierne som har det primære ansvaret for å bekjempe dyrene: man kan vanskelig kreve at styret besørger løpende renholdstiltak inne i den enkeltes hjem: fellesskapets vedlikeholdsplikt er tross alt avgrenset mot beboernes og må anses som sekundært til disses så lenge det gjelder tiltak på innvendige flater. Styrets ansvar Det styret først og fremst har ansvar for er bekjempelsestiltak på fellesareal, koordinering av skjeggkre-aksjoner ved angrep som går ut over kun en leilighet, samt deling av informasjon. Brukerne av leilighetene bør oppfordres til å gi beskjed til naboene og til styret om de oppdager skjeggkre i egen leilighet. I tilfeller hvor skjeggkreforekomster oppdages bør brukere av leilighetene som er, eller kan tenkes å være, berørt, pålegges å intensivere støvsuging og renhold i egne leiligheter. Styret bør også forhøre seg med et skadedyrfirma om også andre tiltak bør vurderes – herunder om det finnes utettheter mellom leilighetene som det er noe poeng i å tette. Styret bør også vurdere å gå til innkjøp av større mengder limfeller som kan deles ut til beboere etter behov. I tilfeller hvor man mistenker at en skadedyrforekomst skyldes en enkelt beboers forhold er det ofte fristende å begynne å tenke sanksjonsmuligheter. I ekstreme tilfeller kan det kanskje bli aktuelt med utkastelse/tvangssalg overfor beboere som ikke evner å foreta tilstrekkelig renhold av egen leilighet til å holde skjeggkreforekomsten innenfor akseptable rammer. Utkastelse vil i så fall måtte begrunnes med henvisning til at det manglende renholdet medfører slik spredning at heller ikke naboene klarer holde bestanden under kontroll i sine leiligheter, med de ulemper (og verditap!) dette innebærer for disse. I praksis vil det likevel være vanskelig å godtgjøre at det foreligger tilstrekkelig årsakssammenheng mellom en beboers forsømmelser og et større skjeggkreproblem: skjeggkreene kan jo komme fra flere kilder og det er mulig man ikke ville blitt kvitt dem selv med optimalt renhold fra alle beboerne. Krav om erstatning På tilsvarende måte vil det også gjennomgående være vanskelig å fremme krav om erstatning fra enkeltbeboere for økonomisk tap forårsaket av skjeggkreforekomst: krav om erstatning forutsetter som kjent at nødvendig ansvarsgrunnlag foreligger og det vil som hovedregel være vanskelig å sannsynliggjøre at en skjeggkreforekomst er forårsaket av en erstatningsbetingende handling fra enkelte beboeres side. Å skaffe seg tilgang for å tvangsgjennomføre bekjempelsestiltak i den enkeltes leilighet anses generelt som lite hensiktsmessig i og med at tiltak må gjennomføres jevnlig og over tid. Oppfordring om felles bekjempelse Som følge av forholdene nevnt over er vårt råd til styrene følgelig dette: oppdages det større forekomster av skjeggkre i blokka bør man først og fremst legge inn ressurser på å få et godt samarbeid og innsats sammen med beboerne for å bekjempe forekomsten, heller enn å bruke ressurser på å krangle om hvem som har ansvaret. Skrevet av Advokatene i OBOS januar 2019

Styret i Kalfarparken Borettslag la ut rundskriv i 111 postkasser i vår og har fått tilbakemelding om forekomst av skjeggkre i 8 leiligheter.

Tilbakemeldinger er at det ikke er store forekomster hos noen men vi har likevel innhentet noen profesjonelle råd:

Skjeggkre behandles enten ved bruk av limfeller som settes ut i leilighet, eller sanering.

Per dags dato er det ikke mulig å bli helt kvitt skjeggkre, men man kan få ned bestanden så man ikke ser insektene i hverdagen.

Erfaringsmessig går det raskere å få ned bestanden om man behandler ved sanering.

Antall saneringer kommer an på hvor mye skjeggkre man har, og hva beboer kan leve med.

Om man skal behandle mot skjeggkre flere ganger anbefaler vi behandling hver 2. måned. (Vi følger da insektets livssyklus.)

Det anbefales at kunde selv følger med, og setter ut nye limfeller etter ca. 8 uker. Man vil da få en indikasjon på om man trenger en 2. gangs sanering.

Ønsker man det, ringer man selv inn og bestille.

Styrets kontakt er: 

Anticimex AS - men det er opp til andelseier om de ønsker å bruke andre firma.

Kundeservice:

bergen@anticimex.no
Tlf: + 41 41 41 28

Adresse: Anticimex AS, Damsgårdsveien 163A, 5160 Laksevåg

anticimex.no

Det anbefales å undersøke egen innbopolise om dette inngår i forsikringen.